Αντιδήμαρχος Δημοτικών Ενοτήτων Ευεργέτουλα, Αγιάσου και Πολιχνίτου ορίστηκε:
ο κ. Γιώργος  Κατζανός


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣΟΥ 
 Εντεταλμένος  Σύμβουλος
Προκόπης Τσαμπλάκος

 Πρόεδρος: Μιχάλης    Ευαγγελινός                                                                                                                                                 
 
Δημοτικοί Σύμβουλοι :
 Αικατερίνη   Μαιστρέλλη , Δέσποινα Βερνάρδου- Ασωμάτου,  
Γεώργιος  Ξενέλης, Στρατής Μαγλογιάννης

Αντιδήμαρχος Αγιάσου ο κ. Γιώργος Κατζανός

02.03.2017

Με την υπ’ αριθμ. 407/2017 (ΑΔΑ 6ΤΩΖΩΛΦ-521) απόφασή του ο Δήμαρχος Λέσβου, κ. Σπύρος Γαληνός, όρισε τους νέους Αντιδημάρχους του Δήμου Λέσβου, που θα θητεύσουν την περίοδο από 1-3-2017 έως 31-8-2019. Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πράσινου, Δημοτικών Ενοτήτων Ευεργέτουλα, Αγιάσου και Πολιχνίτου ορίστηκε ο κ. Γιώργος Κατζανός, με τις εξής αρμοδιότητες:

Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και των επιμέρους τμημάτων αυτής, τις αρμοδιότητες οι οποίες προσδιορίζονται στο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, πλην της διαχείρισης των μηχανημάτων της Νοτιοανατολικής Λέσβου (που εδρεύουν στη Μυτιλήνη).

Την ευθύνη για το συντονισμό και τον έλεγχο της κίνησης των οχημάτων του Δήμου, της κατανάλωσης καυσίμων τους και την ανάγκη περιοδικής προληπτικής τους συντήρησης.

Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις παραπάνω Δημοτικές Ενότητες.

Να παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις ανωτέρω Δημοτικές Ενότητες.

Να μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις ανωτέρω Δημοτικές Ενότητες.

Να συνεργάζεται με τους προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Ενοτήτων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Να συγκαλεί και να προεδρεύει χωρίς δικαίωμα ψήφου των συνεδριάσεων των Συμβουλίων Περιοχής.

Να καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων και να καταγράφει τις αποφάσεις που λαμβάνονται στα Συμβούλια Περιοχής.

Να εισηγείται τις αποφάσεις του Συμβουλίου Περιοχής στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου.

Να μεριμνά για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών σε θέματα των ανωτέρω Δημοτικών Ενοτήτων.

Να εποπτεύει και ελέγχει τη διαφύλαξη των εντός των ανωτέρω Δημοτικών Ενοτήτων υλικών και περιουσιακών στοιχείων.

Να υπογράφει τις βεβαιώσεις μονίμου κατοικίας στις ανωτέρω Δημοτικές Ενότητες.

Να τελεί τους πολιτικούς γάμους στις Δημοτικές Ενότητες Μυτιλήνης, Ευεργέτουλα, Αγιάσου και Πολιχνίτου.

  Επιστροφή στην αρχική σελίδα